STATUT

KUJAWSKO-POMORSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU

SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§ 1

1.         Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych (w skrócie KPOZSON), zwany dalej Związkiem, jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej.

2.         Nazwa  Związku jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1.         Terenem działania Związku jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

2.         Dla właściwego realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza granicami województwa kujawsko-pomorskiego.

3.         Siedzibą Związku jest miasto Toruń.

§ 3

1.         Związek działa na podstawie niniejszego statutu, uchwał Władz Związku oraz przepisów ustaw:

a)         o kulturze fizycznej (Dz. U. z 1996 r. nr 25 poz. 113),

b)         o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 29.05.2003 r.),

c)         prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami ).

2.      Związek jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 4

1.         Związek może być członkiem Ogólnopolskiego Związku Sportowego Właściwego do Spraw Sportu Osób Niepełnosprawnych, Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Akademickiego Związku Sportowego  oraz Polskiego Komitetu  Paraolimpijskiego.

2.         Związek może być członkiem innych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

 

§5

Związek  może  używać  godła,  flagi  barw,  odznak,  znaczków  organizacyjnych  oraz pieczęci  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

1.         Związek opiera swą działalność na społecznej pracy działaczy.

2.         Do realizacji celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji.

 

§ 7

Celem Związku jest:

1.         popularyzacja, rozwój sportu i kultury fizycznej w województwie kujawsko-pomorskim, wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej oraz osób dorosłych bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności;

2.         krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób niepełnosprawnych;

3.         promowanie i organizacja wolontariatu;

4.         dążenie do powstania w niedługim czasie amatorskiej i wyczynowej kadry województwa kujawsko-pomorskiego we wszelkich sportach powszechnych i ekstremalnych z podziałami na wszelkie stopnie niepełnosprawności;

5.         organizowanie mistrzostw i propagowanie nowych dyscyplin sportowych wraz z nadawaniem tytułów mistrzowskich uczestnikom biorącym udział w tych mistrzostwach;

6.         działanie na rzecz powstania wioski olimpijskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przystosowanej dla dzieci, młodzieży, osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz osób chcących podnieść sprawność fizyczną                i intelektualna poprzez kulturę fizyczną i sport; 

7.         reprezentowanie, ochrona praw oraz koordynowanie działań członków związku.

§ 8

Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.         zrzeszanie stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,

2.         wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych stowarzyszeń prowadzących sportową działalność z dziećmi, młodzieżą szkolną i akademicką w zakresie integracji, rekreacji, rehabilitacji i sportu,

3.         organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników, trenerów, sędziów i działaczy,

4.         opracowywanie i uchwalanie zasad wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,

5.         organizację zawodów i imprez sportowych z zakresu sportu osób niepełnosprawnych,

6.         organizację zawodów i imprez popularyzacyjnych oraz rekreacyjnych,

7.         wydawanie licencji sportowych, klubowych  i zawodniczych.

8.         organizowanie i prowadzenie ośrodków rekreacji ruchowej, sportu, szkoleniowych, wypoczynkowych oraz wypożyczalni sprzętu  sportowo – turystycznego i rehabilitacyjnego,

9.         współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom związku właściwych warunków do uprawiania rekreacji ruchowej i sportu,

10.      prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej, sportu i działalności związku,

11.      realizację wojewódzkiego systemu współzawodnictwa, w tym rozgrywek mistrzowskich mających na celu wyłonienie mistrzów województwa w określonych  kategoriach i grupach wiekowych w zakresie sportu osób niepełnosprawnych,

12.      powoływanie kadry wojewódzkiej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych,

13.      realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji, organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innych sfer zadań publicznych, związkowych  w ramach celów statutowych,

14.      przygotowanie i ustalanie reprezentacji województwa do udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych  w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,

15.      archiwizowanie dokumentacji z zakresu sportu osób niepełnosprawnych i działalności Związku,

16.      wyróżnianie członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy,

17.      podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań statutowych,

18.      dyscyplinowanie członków związku,

19.      nadzór merytoryczny nad działalnością członków Związku.

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:

1.         zwyczajnych,

2.         wspierających,

3.         honorowych.

§ 10

1.         Członkiem zwyczajnym może być zarejestrowane stowarzyszenie kultury fizycznej, posiadające przynajmniej jedną sekcję z zakresu rekreacji ruchowej, kultury fizycznej bądź sportu osób niepełnosprawnych,

2.         Członkostwo zwyczajne powstaje z chwilą zatwierdzenia pisemnego wniosku klubu przez Zarząd Związku.

§11

1.         Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna, której celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej,

2.         Członkostwo wspierające powstaje z chwilą zatwierdzenia pisemnego wniosku zainteresowanego przez Zarząd Związku.

§ 12

1.         Członkiem honorowym zostaje osoba fizyczna, której nadano tę godność za szczególne zasługi dla Związku, rozwoju   i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych,

2.         Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.         uczestniczenia poprzez swych delegatów w Walnym Zebraniu z biernym i czynnym prawem wyborczym,

2.         korzystania z uprawnień członka wynikających ze statutowej działalności Związku,

3.         zgłaszania wniosków do władz Związku.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.         uczestniczenia poprzez swych przedstawicieli w Walnym Zebraniu z biernym prawem wyborczym,

2.         korzystania z uprawnień członka wynikających ze statutowej działalności Związku,

3.         zgłaszania wniosków do władz Związku.

§ 15

Członkowie honorowi mają prawo:

1.         uczestniczenia w Walnym Zebraniu z biernym prawem wyborczym,

2.         korzystania z uprawnień członków wynikających ze statutowej działalności Związku,

3.         udziału w obradach statutowych organów Związku z głosem doradczym.

 

§ 16

Członkowie Związku są zobowiązani do:

1.         aktywnego uczestniczenia w działaniach statutowych Związku,

2.         przestrzegania statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych,

3.         realizacji uchwał podjętych przez statutowe organy Związku,

4.         opłacania rocznej składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Związku wynikających z przepisów wewnętrznych.

§ 17

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kultury fizycznej oraz sportu, a także  realizacji zadań statutowych Związku.

 

§ 18

Członkowie Związku za naruszenie postanowień statutu i innych przepisów wewnątrzzwiązkowych podlegają odpowiedzialności organizacyjnej i dyscyplinarnej.

 

§ 19

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1.         przyjęcia pisemnego wystąpienia władz klubu,

2.         likwidacji klubu z datą wykreślenia z rejestru sądowego lub innego rejestru publicznego,

3.         nieopłacenia rocznej składki członkowskiej w danym roku,

4.         uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

§ 20

Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

1.         przyjęcia pisemnego wystąpienia o skreślenie z listy członków wspierających,

2.         likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem wspierającym,

3.         nieopłacenia rocznej składki członkowskiej w danym roku,

4.         uprawomocnieniu się decyzji o wykluczeniu ze Związku.

§ 21

Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:

1.         śmierci,

2.         pisemnej rezygnacji,

3.         utraty praw publicznych,

4.         podjęcia uchwały przez Walne Zebranie o pozbawieniu członkostwa honorowego.

§ 22

1.         Odwołanie od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje członkowi w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Walnego Zebrania.

2.         Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Związku

§ 23

1.         Władzami Związku są:

a)         Zarząd,

b)         Komisja Rewizyjna.

2.         Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku.

 

§ 24

1.         Kadencja władz trwa 4 lata.

2.         Wybór Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym na Walnym Zebraniu, w zależności od uchwały o sposobie głosowania.

 

§ 25

1.         Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.         Zwyczajne Walne Zebranie, które  może być Sprawozdawcze lub Sprawozdawczo - Wyborcze, zwoływane jest jeden raz w ciągu roku.

3.         Nadzwyczajny Walne Zebranie zwoływane jest w ciągu dwóch miesięcy:

 

a)         z inicjatywy Zarządu,

b)         na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)         na wniosek co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.

4.         Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, są tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.         uchwalanie kierunków działalności Związku,

2.         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Związku,

3.         głosowanie nad udzielaniem absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4.         wybór w oddzielnym głosowaniu Prezesa Zarządu oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5.         uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie Związku,

6.         rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach wykluczeń członków Związku,

7.         podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku,

8.         nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

 

§ 27

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1.         z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych, wybrani według zasad określonych przez ustępujący Zarząd,

2.         z głosem doradczym – niebędący delegatami członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3.         z głosem doradczym – członkowie honorowi,

4.         z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, każdy członek wspierający może być reprezentowany przez dwóch przedstawicieli,

5.         z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 28

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie członków  co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

§ 29

Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad, przy czym:

1.         uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej,

2.         zmiany statutu i rozwiązanie Związku wymagają większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

 

§ 30

Zarząd składa się z 5 – 7 osób, w tym:

1.         prezesa – wybieranego w oddzielnym głosowaniu na Walnym Zebraniu,

2.         wiceprezesa,

3.         sekretarza,

4.         skarbnika.

§31

1.         Nowo wybrany Zarząd poza funkcją Prezesa konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

2.         Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w ciągu roku.

3.         Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 32

1.         Prezes kieruje pracami Związku.

2.         Do kompetencji Prezesa należy zwoływanie zebrań Zarządu, a także podejmowanie bieżących decyzji. Prezes nadzoruje pracę podległych komisji specjalistycznych.

3.         Podczas nieobecności prezesa Związku jego uprawnienia przejmuje wyznaczona przez niego osoba: wiceprezes lub sekretarz Związku.

4.         W przypadku ustąpienia prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru spośród członków Zarządu nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.

 

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

1.         reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.         realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3.         zwoływanie Walnego Zebrania,

4.         ustalanie zasad wyboru delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie,

5.         uchwalanie planów pracy i budżetu Związku,

6.         zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.         dokonywanie okresowej oceny działalności sportowej, finansowej i organizacyjnej Związku,

8.         ocena działalności członków Związku,

9.         przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

10.      ustalanie rocznej składki członkowskiej i innych opłat związanych z uczestnictwem członków w działalności statutowej Związku,

11.      ustalanie regulaminu pracy Zarządu,

12.      podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,

13.      powoływanie kadry wojewódzkiej w zakresie sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych,

14.      uchwalanie zasad wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych,

15.      wydawanie i pozbawianie licencji sportowych, klubowych i zawodniczych.

16.      powoływanie i odwoływanie komisji specjalistycznych,

17.      zatwierdzanie regulaminów pracy komisji specjalistycznych,

18.      rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji specjalistycznych,

19.      przyjmowanie okresowych sprawozdań komisji specjalistycznych,

20.      wnioskowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień,

21.      wykonywanie prawomocnych decyzji dyscyplinarnych.

 

§ 34

1.         Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a)         przyjęcia pisemnej rezygnacji,

b)         pozbawienia praw publicznych,

c)         uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu z władz,

d)         śmierci.

2.         Zarządowi wówczas przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.

 

§ 35

1.         Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie

2.         Członkowie Komisji:

a)         nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)         nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.         Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu.

 

§ 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.         przeprowadzanie okresowych, nie rzadziej niż raz na rok, kontroli działalności Związku,

2.         przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

3.         przedstawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4.         występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

5.         wnioskowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

6.         delegowanie swojego członka do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

7.         nadzorowanie realizacji uchwał Walnego Zebrania.

 

§ 37

1.         Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

a)         śmierci,

b)         przyjęcia pisemnej rezygnacji,

c)         pozbawienia praw publicznych,

d)         uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.

2.         Komisji Rewizyjnej wówczas przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Komisje specjalistyczne

§ 38

Do realizowania zadań Związku Zarząd może powoływać komisje specjalistyczne.

§ 39

Szczegółowe zasady pracy komisji specjalistycznych określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Nagrody, wyróżnienia i kary.

§ 40

Związek ma prawo nagrodzić i wyróżnić członków Związku oraz osoby związane z działalnością statutową Związku:

1.         pochwałą na piśmie,

2.         dyplomem Związku,

3.         odznakę złotą, srebrną, brązową Związku

4.         nagrodą rzeczową lub finansową Związku.

 

§ 41

Związek może występować do władz państwowych i resortowych o przyznanie nagród i wyróżnień osobom związanym  z działalnością statutową Związku.

 

§ 42

 

Związek ma prawo orzekać  wobec członków Związku oraz osób związanych z działalnością statutową Związku kary:

1.         upomnienia,

2.         nagany,

3.         finansowe (tylko wobec członków zwyczajnych),

4.         zakazu organizowania zawodów w określonym czasie i miejscu,

5.         wykluczenia z kadry wojewódzkiej,

6.         pozbawienia tytułu mistrza Województwa,

7.         zakazu pełnienia funkcji,

8.         wykluczenia ze Związku,

9.         dyskwalifikacji okresowej lub dożywotniej,

10.      podania własnego orzeczenia do publicznej wiadomości.

 

§ 43

Członkowi Związku oraz osobom związanym z działalnością statutową Związku przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o nagrodzie, wyróżnieniu lub ukaraniu.

 

§ 44

Zasady przyznawania nagród, wyróżnień i kar Związku określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

Rozdział VII

Majątek i fundusze Związku.

§ 45

1.         Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe.

2.         Na fundusze Związku składają się:

 

a)         opłaty związane z uczestnictwem w systemie współzawodnictwa sportowego Związku,

b)         wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,

c)         roczne składki członkowskie,

d)         inne wpływy z działalności statutowej,

e)         dotacje, darowizny, środki pochodzące z fundacji i innych źródeł.

3.         Dochody Związku przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

§ 46

1.         W zakresie wynikającym z działalności, Zarząd może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.         Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezes oraz Sekretarza lub Skarbnika. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych  w imieniu Zarządu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

3.         Zarząd  w  regulaminie  swojego działania  może  upoważnić  Prezesa lub Członka  Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 47

Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek.

§ 48

Niniejszy statut uchwalony w dniu 11 października  2008 roku, wchodzi w życie z dniem rejestracji w organie rejestrowym.

 

11 października 2008 r.


Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=